Ochrana oznamovatelů

Společnost Atek s.r.o., IČ: 26004968, přijímá oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“). Níže najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat. S oznámením, které podáte, se může seznámit pouze příslušná osoba. Nikdo jiný nemá k oznámením přístup, pokud k tomu neudělíte souhlas.

Příslušná osoba:

  • Ing. Bc. Martina Látalová

  • Email: whistleblowing@atek.cz

  • Telefon: +420 702 151 131 (telefonní hovor může být nahráván)

Způsoby oznamování

Přijímáme oznámení všemi povinnými kanály, a to písemně, ústně a osobně.

  • Písemně

    Např. zabezpečeným formulářem zde.

  • Jinými způsoby

    Po domluvě s příslušnou osobou na výše uvedených kontaktech je možné podat oznámení osobně nebo prostřednictvím telefonu.

Vyloučení

Naše společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro naši společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona (to znamená, že přijímáme pouze oznámení od zaměstnanců, praktikantů a uchazečů o zaměstnání).

Externí oznamovací kanál

Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnosti podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti najdete na: https://oznamovatel.justice.cz/.

Vědomě nepravdivé oznámení

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno, a to pokutou až do výše 50.000,- Kč.